wz
HISTORIE A SOUČASNOST:

Historie obce:

   Skrchov – malebná vesnice v údolí řeky Svitavy, která zde vytváří meandry se vzácnými biotypy. První historické písemné zmínky jsou z let 1406 – 1407, kdy je psal Petr Kukla se Skrýchova. Odtud také patrně vznikl název vesnice. Leží v nadmořské výšce 340 m nad mořem a dle záznamů z Obecní kroniky tvoří katastrální a politickou obec na rozloze 211 ha 74 arů a 38 m. Původní osazení bylo při úpatí zalesněných strání a později byla ves rozdělena dvoukolejnou železnicí. Dle zachovalého obecního razítka, které se používalo k pečetění voskem byl ve znaku ohnutý meč a pravděpodobně korouhev. V této době ( kolem roku 1636) byla obec Skrchov sloučena s Dolním Smržovem. K politické obci Skrchov patřila také osada Borová a Slatinka. K rozdělení těchto osad došlo pak v roce 1923. Mezi významné události obce patří založení firmy Teluria, na místě bývalého mlýna, panem ing. Jeřábkem roku 1910.Roku 1928 byla založena obecní knihovna, Sbor dobrovolných hasičů byl ve Skrchově založen 1. dubna 1900. Tolik stručně z obecní kroniky.

Z novodobé historie:

   Významným okamžikem je osamostatnění v roce 1990. Do funkce starosty byla zvolena paní Věra Kolářová, která ji zastávala do roku 1994. Od roku 1994 vykonává funkci starosty ing. Petr Bohatec. V obci není žádná politická strana a proto jsou představitelé obce voleni jako nazávislí. K 1.5.2006 je v obci 54 čísel popisných ( z toho 6 neobydlených a 10 rekreačních) a 105 trvale žijicích obyvatel. Obec se stále rozvíjí. Zásluhou aktivity občanů ( brigády, Sdružení ESO), spoluprací OÚ s okolními obcemi a sdruženími ( SMSP Brněnec, Mikroregion Letovicko, atd.) i investicemi firem v území obce ( Telecom, JME – E. on, Teluria, ČD ).

Stavby na území obce:

  • vodovod Borová
  • vodovod Skrchov
  • rekonstrukce rozvodu nízkého napětí a místního rozhlasu
  • železniční koridor
  • telekomunikační kabel
  • plynofikace
  • rekonstrukce místní komunikace a kanalizace
  • rozšíření křižovatky 1/43
  • rekonstrukce – prohloubení podjezdu
  • budování sportovního areálu